allt om kök logo

Regler för fettavskiljare

I Sverige finns en lag som anger att alla företag inom vissa bransch,  som hanterar livsmedel, måste installera och använda en fettavskiljare. En del privatpersoner installerar det även i hemmet för att därigenom minska belastningen på avloppet men det finns inget liknande krav för privatpersoner som det gör för företag. En fettavskiljares uppgift är att samla upp matfetter samt oljor för att detta sedan ska kunna lämnas till återvinningen. Fördelen är därmed både att fettet kan återvinnas samt att det inte släpps ut i avloppet. Överlag är det ofta större mängder utsläpp av fett och oljor som skapar stopp och problem i mindre avlopp. Kravet för företag att ha fettavskiljare gäller både för de som har ett eget avlopp samt de som är anslutna till ett kommunalt avlopp. Läs mer här om fettasvkiljare: fettavskiljare.org.

Vilka gäller kravet för?

I vissa fall är det mycket uppenbart att kravet gäller. Detta exempelvis gällande café och restauranger men även charkuterier, konditorier och företag inom livsmedelsindustrin har detta krav. Om man känner sig osäker på om det egna företaget innefattas av reglerna bör kommunen kontaktas. Det är dessa man alltid ska kontakta vid frågor kring fettavskiljare.

Anmälan vid installation

När ett företag installerar en fettavskiljare ska det anmälas till berörd kommun. Det är fastighetsägaren som har detta ansvar. Däremot skiljer det sig något beroende på om det är enskilt eller kommunalt avlopp. Vid enskilt avlopp måste anmälan ske innan installationen sker medan det vid kommunalt avlopp kan ske efter.

Även regler för hämtning

För att en fettavskiljare ska fungera med bästa resultat är det viktigt att den töms och underhålls. Många kommuner kräver att tömning enbart får ske av företag som kommunen har avtal med. Detta för att hålla en enhetlig kvalité och samtidigt är det ju till kommunens avfallshantering som fettet sedan körs.

När exempelvis en restaurang installerar en fettavskiljare följer det även med information om hur ofta den ska tömmas. Det krävs därmed att man följer detta även om den inte anses vara full. Självklart går det även att beställa jourtömning eller extra tömning. I Norrtälje kommun är kravet exempelvis att tömning ska ske fyra gånger per år. Efter att den tömts finns även krav på rengöring och påfyllning av vatten.

Vad händer om kraven inte följs?

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för reglerna följs och därmed även den person som är straffansvarig. Skulle det visa sig att företaget inte har fettavskiljare, eller om denna är underdimensionerad, kommer krav först ställas att detta direkt ska åtgärdas. Är företagets avlopp anslutet till kommunalt avlopp kan skadeståndskrav ställas från kommunen. Detta eftersom fett och oljor i avloppet skapar så många stopp och mycket extrajobb.

Krav på utformning

En stark rekommendation är att alltid höra med gällande kommun innan fettavskiljare installeras. Det finns ett flertal modeller på marknaden men det är inte säkert att alla godkänns. Överlag är det alltså bra att söka information först och sedan påbörja installationen.

1 Feb 2018